Finansowanie i dotacje

eu2

Pozyskiwanie finansowania

 • pomoc w uzyskaniu najkorzystniejszych kredytów, pożyczek, leasingów,
 • dobór najkorzystniejszych rozwiązań pozyskania środków,
 • wsparcie w poszukiwaniu kapitału,
 • doradztwo w procesie negocjacji i budowie umowy inwestycyjnej,
 • doradztwo w zakresie alternatywnych źródeł finansowania
Pomoc w pozyskaniu dofinansowania w ramach dotacji UE

FUNDUSZE UE W POLSCE

Na lata 2014 – 2020 przewidziano w ramach europejskiej polityki spójności w Polsce inwestycje o łącznej wartości przekraczającej 82,5 mld EUR. Co najmniej 20 mld EUR bezpośrednio dedykowane będzie przedsiębiorcom prowadzącym działalność na terenie Polski.

MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA

Wśród projektów możliwych do sfinansowania znajdować się będą przedsięwzięcia dążące do opracowania i wdrożenia innowacji produktowych (nowe produkty i usługi) i procesowych (podnoszenie efektywności i jakości procesów produkcyjnych). Oznacza to finansowanie projektów badawczo-rozwojowych ukierunkowanych na opracowanie nowych lub ulepszenie istniejących technologii (samodzielnie lub we współpracy z krajowymi jednostkami naukowymi), a także projektów inwestycyjnych wdrażających tego typu technologie, łącznie z budową i wyposażeniem nowych zakładów produkcyjnych. Dla istniejących podmiotów możliwe będzie również finansowanie aktywności eksportowej poprzez finansowanie udziału w targach międzynarodowych oraz organizację misji gospodarczych we wszystkich krajach świata. Ponadto dostępne będzie finansowanie ochrony własności intelektualnej poprzez uzyskanie i utrzymanie ochrony patentowej. Dla uzupełnienia prowadzonych inwestycji możliwe będzie do uzyskania wsparcie na instalacje odnawialnych źródeł energii (OZE).

OFERTA:

ETAP 1. Analiza wstępna – polega na weryfikacji planów inwestycyjnych pod kątem dostępności środków publicznych, badaniu podlega analiza statusu i kondycji finansowej przedsiębiorstwa, podmiot poddawany jest symulacji szans na uzyskanie dotacji.

ETAP 2. Budowa koncepcji projektu – przeprowadzana jest pełna ocena kwalifikowalności kosztów przewidzianych do wsparcia, formułowane są najkorzystniejsze warianty finansowania inwestycji oraz przedstawiane są finalne rekomendacje zmian zwiększające szanse na otrzymanie dotacji
ETAP 3. Pozyskanie dofinansowania – przygotowana zostaje kompletna dokumentacja projektowa oraz oferowane jest wsparcie w zakresie pozyskania niezbędnych załączników (opinie o innowacyjności, badania rynkowe, pozwolenia administracyjne, promesy kredytowe), przygotowane zostają prognozy finansowe, udzielane jest wsparcie na każdym etapie procesu oceny dokumentacji projektu – przygotowanie pism administracyjnych i uczestnictwo w prezentacjach projektu przed ekspertami wskazanymi przez właściwe instytucje
ETAP 4. Rozliczenie dofinansowania – bieżący monitoring poprawności realizacji projektu i rozliczanie jego wydatków, przygotowanie okresowych i końcowych sprawozdań z realizacji projektów.

KOSZTY

Nie stosujemy jednej miary do wszystkich typów projektów, jednak stosujemy pewne ogólne zasady:
a) Analiza wstępna dokonywana jest bezpłatnie;
b) Koncepcja projektu budowana jest w ramach już zleconych prac nad przygotowaniem kompletnej dokumentacji projektowej;
c) Rozliczanie dofinansowania to usługa odrębna od pozyskania – zostawiamy klientowi swobodę, gdyż czasem wolą rozliczać się samodzielnie;
d) Projekty można podzielić na duże i małe – duże to takie związane z budową zakładów produkcyjnych, projekty badawcze – zazwyczaj na większa skalę – 5 – 25 mln PLN; małe to takie, które mają finansować koszty poboczne – patentowanie, zakup jednorazowej usługi badawczej od jednostki naukowej, pokrycie kosztów wejścia na rynki zagraniczne – najczęściej projektu od 100 tys. do 1 mln PLN;
e) Opłata za przygotowanie dokumentacji składa się z 2 elementów – opłaty wstępnej oraz success fee – zarówno opłata wstępna, jak i success fee zależne są od wielkości projektu i ustalane indywidualnie;
f) Opłaty wstępne nie pokrywają kosztów pozyskania dokumentów zewnętrznych (np. opinii innowacyjności, promesy kredytowej, w niektórych przypadkach konieczne jest także tłumaczenie dokumentacji na języki obce);
g) Rozliczanie jest usługą ryczałtową rozliczaną miesięcznie i świadczoną przez cały okres realizacji projektów, koszt uzależniony jest od wielkości projektu.

Doradztwo finansowe

wycena

Biuro Rachunkowe

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • pomoc przy rejestracji firm,
 • pomoc przy wyborze formy prawnej i metody opodatkowania,
 • obsługa najnowszych programów księgowych,
 • doradztwo przy sporządzaniu umów spółek,
 • doradztwo w zakresie minimalizacji obciążeń podatkowych,
 • reprezentacja interesów podatnika w Urzędach Skarbowych i ZUS na podstawie udzielonych pełnomocnictw notarialnych,
 • gwarancja stałego dostępu do fachowej pomocy,
 • wyjaśnienia dotyczących zapytań ze strony banków lub instytucji,
 • opracowanie schemat prowadzenia dokumentacji związanej z ewidencją sprzedaży, koniecznością prowadzenia magazynu czy kas gotówkowych,

Audyt

 • przygotowanie raportów z przeglądów sprawozdań finansowych,
 • sprawozdania o sytuacji majątkowej i finansowej firmy,
 • wykrywanie i usuwanie nieprawidłowości powstałych w księgach rachunkowych / rozliczeniach podatkowych,
 • identyfikacja ryzyk występujących przy prowadzeniu firmy,
 • weryfikacja prawidłowości dokumentów kadrowo-płacowych,

Doradztwo finansowe

 • analiza sytuacji finansowej firmy na podstawie ksiąg rachunkowych,
 • prognozy finansowe,
 • badania struktury kapitałowo-majątkowej,
 • wskazanie działań zabezpieczających płynność finansową,
 • doradztwo w wprowadzeniu działań mających na celu zwiększenie rentowności,
 • plany finansowe krótko i długoterminowe,
 • wsparcie w negocjacjach z bankami,
 • przygotowanie biznesplanów,
 • przegląd rocznego zeznania przed złożeniem do Urzędu Skarbowego,
 • pomoc w redagowaniu pism, wniosków i odwołań.

Restrukturyzacja przedsiębiorstw

 • pomoc w zakładaniu, przekształcaniu, podziale lub likwidacji spółki,
 • pomoc w uzyskaniu koncesji, zezwoleń, przygotowanie planów restrukturyzacyjnych z uwzględnieniem optymalnych rozwiązań prawnych, finansowych i podatkowych,
 • wskazanie prawnych i podatkowych możliwości reorganizacji przedsiębiorstwa celem zmniejszenia obciążeń finansowych,
 • negocjacje z wierzycielami dla określenia optymalnych warunków spłaty zadłużenia bądź zmiany systemu spłat.

 

Wycena przedsiębiorstw

 • wycena wartość przedsiębiorstwa lub jego części,
 • wycena wartości spółek posiadających osobowość prawną,
 • wycena udziałów w firmie,